Zdravotníctvo

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

1. stupeň – BPH (Bachelor of Public Health)
2. stupeň – MPH (Master of Public Health)
3. stupeň – DPH (Doctor of Public Health)

BPH (Bachelor of Public Health)

Vzdelávací program BPH – Bachelor of Public Health  patrí pod špecializované profesijné štúdium, nižší stupeň profesijného vzdelávania programu VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Predstavuje predprípravu pre hlavný stupeň tohto vzdelávania, resp. MPH.

Tento prvostupňový kurz poskytuje úvod do oblasti verejného zdravotníctva, interaktívne zahĺbenie sa do súčasnej problematiky zdravotnej starostlivosti, overenie si úrovne vedomostí z oblasti verejného zdravotníctva ako aj komplexnú prípravu pre štúdium 2. stupňa tohto vzdelávacieho programu.

DPH (Doctor of Public Health)

Tento stupeň vzdelávacieho programu je 3. stupňom a zároveň posledným z oblasti verejného zdravotníctva. Je zameraný na vedecké štúdium a komplexný výskum zvolenej oblasti verejného zdravotníctva.

Forma štúdia

Pre tento vzdelávací program je potrebná prezenčná forma štúdia, ktorá predstavuje lektorské stretnutia v minimálnom rozsahu 40 hodín.

Priebeh štúdia a ukončenie štúdia

Študent vyplní registračný formulár na stránke www.uppv.eu. Následne mu bude zaslaná prihláška na štúdium a zmluva o štúdiu. Po prihlásení na štúdium dostane všetky potrebné materiály, a to študijný plán, študijné materiály(skriptá a jednotlivé moduly) a metodické pokyny k štúdiu. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a záverečnou prácou spojenou s obhajobou.

Úspešní absolventi získavajú diplom o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a k tormu príslušný profesijný titul MPH – Master of Public Health, ktorý sa uvádza za menom. Po ukončení štúdia MPH sa študentom ponúka ďalšie vedecké štúdium rôzneho zamerania.

Dĺžka štúdia

Dĺžka trvania štúdia je individuálna, určuje si ju každý študent sám podľa jeho pracovnej vyťaženosti. Dôležité je, aby splnil počas štúdia všetky podmienky uvedené bližšie v metodických pokynoch, aby tak mohol pristúpiť k záverečnému testu, a tým ukončil štúdium.

Vzdelávanie by však nemalo presiahnuť dĺžku 2 roky. V ÚPPV prebieha výučba v slovenčine, príp. v kombinácii s anglickým jazykom, menej často v prípadoch zahraničných študentov, prebieha štúdium a záverečná skúška v angličtine.

MPH (Master of Public Health)

Vzdelávací program MPH – Master of Public Health  patrí pod špecializované profesijné štúdium, ktoré je predovšetkým určené pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozširovať svoje znalosti a naďalej sa vzdelávať, čím môžu neustále zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Kurz obsahuje úvod, dva hlavné moduly, ktoré sa delia na podmoduly s rôznymi podtémami k hlavnej téme. Niektoré podmoduly sú interaktívne, čím študenta viacej zapájajú do celkovej problematiky. V závere každého podmodulu je malý záverečný test na overenie získaných vedomostí.

DVA MODULY VZDELÁVACIEHO PROGRAMU MPH:
1. Zlepšovanie globálneho zdravia so zameraním sa na kvalitu a bezpečnosť

Prvá časť poskytuje pohľad na aktuálnu kvalitu zdravotnej starostlivosti a možnosti ako zlepšiť prístup a možnosti úrovne zdravotnej starostlivosti. Jednotlivé podmoduly prvého modulu poskytnú študentovi prehľad a vedomosti o tom, ako merať a zlepšiť zdravotnú starostlivosť – pre seba, pre svoju inštitúciu alebo pre svoju krajinu. Niektoré časti podmodulov  sú interaktívne, poskytujú možnosť položiť si otázky k téme, navrhnúť konkrétne riešenia prípadne podporiť zmeny.

2. Biomedicínske zobrazovanie

Druhá časť nazvaná biomedicínske zobrazovanie je zameraná na zobrazovacie modality v klinickej medicíne.  Kurz MPH, resp. časť o medicínskom zobrazovaní je zostavená tímom zahraničných profesionálov v oblasti zobrazovania, ktorí sa zaoberajú výskumom nových spôsobov využívania zobrazovania, aby tak získavali nové a podrobné informácie o ľuďoch, resp. pacientoch. Nové spôsoby využitia zobrazovania chcú využiť na diagnostikovanie všetkého od jednoduchých medicínskych disciplín až po komplexné ochorenia. Hlavnou tému tejto študijnej časti je CT zobrazovanie.Pre zostavenie tohto vzdelávacieho programu sme oslovili vedúcich mysliteľov z celého sveta – nielen ľudí, ktorí sú odborníkmi – ale aj ľudí s reálnymi praktickými skúsenosťami s organizáciami, nemocnicami.

Kurz MPH má pre vás význam – či už ste lekár, zdravotná sestra alebo iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ste študent medicíny, verejného zdravotníctva alebo aj pacient, ktorý sa jednoducho stará o to, aby každý dostal tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

Podmienky prijatia
  • Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo
  • úspešne ukončený vzdelávací program, resp. 1. stupeň – BPH (Bachelor of Public Health)