Science

Všetko o BSc, MSc, DSc

  • 1 Stupeň – BSc. (Bachelor of Science)
  • 2 Stupeň – MSc. (Master of Science)
  • 3 Stupeň – DSc. (Doctor of Science )

Tento študijný program predstavuje profesijné štúdium, ktoré začína programom BSc, po jeho absolvovaní je možné pokračovať na úroveň 2. stupňa MSc ktoré je pokračovaním bakalárskeho a pred-stupňom doktorandského štúdia. Programy MSc sa týkajú rôznych oblastí od IT cez prírodné vedy až po vedy spoločenské. Samotné zameranie programu je vyjadrené za titulom, napr. Master of Science in Business Administration, Master of Science in Finance, Master of Science in Information Technology atď.

Na rozdiel od programu MBA je štúdium MSc zamerané skôr teoreticky a obsahuje viac vedecko-výskumných prvkov, ako je vypracovanie odborných projektov a prác. Ďalším rozdielom je skupina záujemcov, pre ktorú je program určený – zatiaľ čo pri programe MBA sa jedná najmä o manažérov s riadiacou praxou, ktorí hľadajú skôr teoretický základ, nové poznatky a skúsenosti, ktoré by boli schopní flexibilne aplikovať do svojej každodennej práce, programy MSc sú zamerané najmä na čerstvých absolventov  (min. Bc stupeň) bez manažérskej praxe, ktorí chcú získať teoretický základ v manažérskych odboroch. Ten by pre nich po absolvovaní programu MSc predstavoval konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Požiadavkou na prijatie do programu MSc je väčšinou minimálne bakalársky stupeň vysokoškolského alebo profesijného vzdelania.

Forma štúdia môže byť kombinovaná, dištančná alebo online. Výhodou online vzdelávania je, že študent môže študovať odkiaľkoľvek na svete a kedykoľvek podľa svojich časových možností. Ďalšou výhodou online štúdia je, že študent môže začať svoje vzdelávanie v programe kedykoľvek v priebehu roka a ďalej si svoje štúdium prispôsobiť individuálnemu režimu. Táto forma je ideálna pre časovo zaneprázdnených študentov, ktorí chcú skĺbiť vzdelávanie s pracovným aj osobným životom.

Dĺžka štúdia závisí na splnení všetkých študijných povinností.

Pre úspešné ukončenie štúdia je potrebné priebežné plnenie stanovených študijných povinností (seminárne práce, projekty atď.) a spracovanie a obhajoba záverečnej práce pred komisiou. Úspešní absolventi získavajú titul MSc uvádzaný za menom a príslušný diplom.

DSc. Vedecký titul “doktor vied”, Doctor of Science, titul uvádzaný za menom – Je pokračovaním štúdia MSc ktoré je prehĺbené a považuje sa za tretí stupeň vzdelania na Ústave Práva a Profesijného Vzdelávania.