Obchod a Manažment

  1. stupeň – BBA (Bachelor of Business Administration)
  2. stupeň – MBA (Master of Business Administration)
  3. stupeň – DBA (Doctor of Business Administration)

Vzdelávací Program Manažment a obchod je určený pre:

  • uchádzačov so stredoškolským vzdelaním s maturitou ale aj vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov, ktorí majú záujem vzdelávať sa v odbore manažment a obchod, prípadne získať lepšie komunikačné zručnosti v obchodných stykoch

BBA (Bachelor of Business Administration)

Vzdelávací program BBA je samostatný profesijný vzdelávací program ,resp. nižší stupeň profesijného vzdelávania a je predprípravou na vyšší stupeň vzdelávacieho programu MBA.

Tento prvostupňový kurz poskytuje úvod do oblasti manažmentu, základných predpokladov pre pochopenie obchodu ako takého, interaktívne zahĺbenie sa do súčasnej problematiky manažmentu, overenie si úrovne vedomostí z oblasti manažmentu ako aj komplexnú prípravu pre štúdium 2. stupňa tohto vzdelávacieho programu

Podmienky prijatia – do VP BBA

  • podmienkou pre štúdium BBA je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

MBA (Master of Business Administration)

Vzdelávací program MBA – Master of Business Administration patrí pod špecializované profesijné štúdium, ktoré je predovšetkým určené pre manažérov, obchodníkov a uchádzačov, ktorí nejakým spôsobom pracujú v oblasti obchodu, a ktorí majú záujem rozširovať svoje znalosti a naďalej sa vzdelávať.

Kurz obsahuje úvod, štyri hlavné moduly, ktoré sa delia na podmoduly s rôznymi podtémami k hlavnej téme. Niektoré podmoduly sú interaktívne, čím študenta viacej zapájajú do celkovej problematiky. V závere každého podmodulu je malý záverečný test na overenie získaných vedomostí. V priebehu štúdia je na základe záujmu študentov môžné pridávať ďalšie moduly alebo prezentácie.

Podmienky prijatia do VP MBA:

  • Vysokoškolské vzdelanie min. stupňa alebo
  • úspešne ukončený vzdelávací program, resp. 1. stupeň – BBA (Bachelor of Business Administration)

 

DBA (Doctor of Business Administration

Tento stupeň vzdelávacieho programu je 3. stupňom a zároveň posledným z oblasti manažmentu a obchodu. Je zameraný na vedecké štúdium a komplexný výskum zvolenej oblasti obchodu alebo manažérskej činnosti.

INFORMÁCIE KU VŠETKÝM STUPŇOM VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV:

Forma štúdia

Štúdium je realizované dištančnou formou – resp. kombináciou samo štúdia a lektorských prednášok a stretnutí.

Priebeh štúdia a ukončenie štúdia

Študent vyplní registračný formulár na stránke www.uppv.eu. Následne mu bude zaslaná prihláška na štúdium a zmluva o štúdiu. Po prihlásení na štúdium dostane všetky potrebné materiály, a to študijný plán, študijné materiály(skriptá a jednotlivé moduly) a metodické pokyny k štúdiu. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a záverečnou prácou spojenou s obhajobou.

Úspešní absolventi získavajú diplom o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a k tormu príslušný profesijný titul BBA / MBA / DBA, ktorý sa uvádza za menom. Po ukončení štúdia MBA sa študentom ponúka ďalšie vedecké štúdium rôzneho zamerania.

Dĺžka štúdia

Dĺžka trvania štúdia je individuálna, určuje si ju každý študent sám podľa jeho pracovnej vyťaženosti. Dôležité je, aby splnil počas štúdia všetky podmienky uvedené bližšie v metodických pokynoch, aby tak mohol pristúpiť k záverečnému testu, a tým ukončil štúdium.

Vzdelávanie by však nemalo presiahnuť dĺžku 2 roky. V ÚPPV prebieha výučba v slovenčine, príp. v kombinácii s anglickým jazykom, menej často v prípadoch zahraničných študentov, prebieha štúdium a záverečná skúška v angličtine.