Právo

LL.M. (MASTER OF LAWS,)

  1. stupeň – LL.B.
  2. stupeň – LL.M.
  3. stupeň – LL.D.

PRE KOHO JE VZDELÁVACÍ PROGRAM KOMERČNÉ PRÁVO URČENÝ:

Štúdium LLM je ideálnym prostriedkom profesijného vzdelávania vrcholových manažérov, riaditeľov spoločností, právnikov, advokátov, súkromných podnikateľov, ale aj zamestnancov verejnej správy.

LL.B. (Bachelor of Law)

Vzdelávací program LL.B. – Bachelor of Law  patrí pod špecializované profesijné štúdium, nižší stupeň profesijného vzdelávania programu KOMERČNÉ PRÁVO. Predstavuje predprípravu pre hlavný stupeň tohto vzdelávania, resp. LL.M.

Tento prvostupňový kurz poskytuje úvod do oblasti komerčného práva, právnických soft skills a iných zručností.

Podmienky prijatia:

  • podmienkou pre štúdium LL.B. je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

LL.M. (Master of Law)

Absolventi štúdia získavajú prehľad o právnych oblastiach, ktoré súvisia s obchodným a podnikateľským praxou, a to vrátane medzinárodného práva. Výhodou tohto typu profesijného vzdelávania je široký dôraz na praktické využitie daných vedomostí.

Študenti absolvujú predmety, ako sú komerčné právo, všeobecné právo, hospodárske a obchodné právo EU, európske aj medzinárodné právo súkromné alebo právo medzinárodného obchodu. Zvlášť oblasť medzinárodného práva je v dnešnej dobe kľúčová pre praktické využitie a ďalšie uplatnenie absolventa.

Štúdium umožňuje zvýšenie kvalifikácia, rozšírenie vedomostí, ale je tiež spôsobom, ako sa odlíšiť na trhu práce. Vďaka titulu LL.M. získavajú absolventi konkurenčnú výhodu, ktorá môže uľahčiť ich uplatnenie na pracovnom trhu. Zamestnávatelia totiž uprednostňujú uchádzačov s titulom LL.M., ktorý dokladá široké odborné právnické vzdelanie, ale aj záujem uchádzačov o ďalšie vzdelávanie.

Podmienky prijatia

Program LL.M. je určený pre:

  • Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo
  • úspešne ukončený vzdelávací program, resp. 1. stupeň – LL.B. – Bachelor of Law

LL.D. (Doctor of Law)

Tento stupeň vzdelávacieho programu je 3. stupňom a zároveň posledným z oblasti komerčného práva. Je zameraný na vedecké štúdium a komplexný výskum zvolenej právnej prípadne pridružnej oblasti. Študent si môže zvoliť sám zameranie svojej vedeckej práce (po schválení rektorom).

INFORMÁCIE KU VŠETKÝM STUPŇOM VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV:

Forma štúdia

Štúdium je realizované dištančnou formou – resp. kombináciou samo štúdia a lektorských prednášok a stretnutí.

Priebeh štúdia a ukončenie štúdia

Študent vyplní registračný formulár na stránke www.uppv.eu. Následne mu bude zaslaná prihláška na štúdium a zmluva o štúdiu. Po prihlásení na štúdium dostane všetky potrebné materiály, a to študijný plán, študijné materiály(skriptá a jednotlivé moduly) a metodické pokyny k štúdiu. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a záverečnou prácou spojenou s obhajobou.

Úspešní absolventi získavajú diplom o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a k tormu príslušný profesijný titul LL.B. alebo LL.M. alebo LL.D., ktorý sa uvádza za menom. Po ukončení štúdia sa študentom ponúka ďalšie vedecké štúdium rôzneho zamerania.

Dĺžka štúdia

Dĺžka trvania štúdia je individuálna, určuje si ju každý študent sám podľa jeho pracovnej vyťaženosti. Dôležité je, aby splnil počas štúdia všetky podmienky uvedené bližšie v metodických pokynoch, aby tak mohol pristúpiť k záverečnému testu, a tým ukončil štúdium.

Vzdelávanie by však nemalo presiahnuť dĺžku 2 roky. V ÚPPV prebieha výučba v slovenčine, príp. v kombinácii s anglickým jazykom, menej často v prípadoch zahraničných študentov, prebieha štúdium a záverečná skúška v angličtine.