Sociálne vedy

Všeobecné zameranie a krátka anotácia vzdelávacieho programu SOCIÁLNA VEDA / SOCIAL SCIENCE

 Stupne vzdelávacieho programu :  

 • 1. Stupeň –  B.A.
 • 2. Stupeň – M.A. 
 • 3. Stupeň – D.A. 

Profesijné tituly sú označením úspešného ukončenia štúdia profesijného vzdelávacieho programu Sociálna veda, pričom každý stupeň (modul) má samostatné štúdium a samostatný profesijný titul.

Cieľom vzdelávacieho programu SOCIÁLNA VEDA /SOCIAL SCIENCE  je dosiahnuť u jeho absolventov:

 •  zvýšenie úrovne podstatných informácii  a komunikačných zručností z vybraných oblastí kultúry a sociálneho života našej spoločnosti,
 • kompetentnú zmenu v individuálnych komunikačných stratégiách k rôznym sociálnym skupinám a jednotlivcov.
 1. Samostatný modul B.A. vzdelávacieho programu Sociálna veda je najnižším stupňom tohto vzdelávacieho programu. Je určený pre absolventov stredných škôl, nadstavbových či vysokých. Nepodmieňuje sa doposiaľ dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním. Tento stupeň je možné nahradiť min. 3-ročnou praxou v obore sociálnych vied.
 2. Samostatný modul M.A.  vzdelávacieho programu Sociálna veda je určený absolventom vzdelávacieho modul B.A.., ktorí sa rozhodli pokračovať v ďalšom stupni vzdelávacieho programu Sociálna veda. Taktiež je určený pre záujemcov, ktorým štúdium modulu B.A. nahrádza min. 3-ročná prax v obore sociálnych vied. Je koncipovaný tak, aby účastníkom umožnil doplniť si vzdelanie, znalosti, zručnosti a kompetencie v tematických oblastiach sociálnych vied, najmä sociálnej práce.
 3. Najvyšším stupňom vzdelávacieho programu Sociálna veda je samostatný modul D.A., ktorý je určený pre absolventov modulu M.A.. Je zameraný na vyššie vzdelanie, a teda oblasti sociálnej vedy, ktoré doposiaľ neboli v predošlých moduloch vyučované. Jeho hlavnou náplňou je doktorandská práca, postup a metodické pokyny k jej tvorbe a taktiež obhajobe.

FORMA  A DĹŽKA ŠTÚDIA

 • Základnou formou vzdelávania v programoch B.A.,M.A.,D.A.  je dištančné alebo online štúdium, vhodné popri zamestnaní.
 • Dĺžka trvania programu môže byť individuálna. Určuje ju garant (autor) programu so súhlasom správnej rady. Vzdelávanie však má určenú minimálnu dĺžku štúdia, a to 2 mesiace, trvať môže max. do 2 rokov. Študent však má možnosť konzultovať dĺžku štúdia podľa svojich potrieb s lektorom.
 • V ÚPPV prebieha výučba a tréning zručností,  kompetencii (výcvik) v slovenčine alebo v kombinácii s anglickým jazykom.
 • V prípadoch zahraničných študentov prebieha výučba, výcvik (tréning) zručností a záverečné skúšky v inom dohodnutom jazyku.

PRIEBEH ŠTÚDIA

Študenti po prihlásení na štúdium dostanú študijný plán (resp. podrobný sylabus programu), ktorý usmerňuje celý priebeh štúdia.

Štúdium (výučba) prebieha najmä prostredníctvom moderných technológií, v kombinácii online samo-štúdia s dištančnou formou.

Študenti sa pripravujú samo – štúdiom pomocou študijných materiálov, odporúčanej literatúry i konzultácií jednotlivých tém s lektormi a garantom programu, tiež pomocou audio – vizuálnych nahrávok, prednášok ale aj manuálov a tréningov, vyhodnocovaných pracovných zošitov a samo – testovaním k danému študijnému programu.

Počas štúdia sa odovzdáva postupová seminárna práca na vybranú tému obvykle v polovici času trvania výučby a výcvikov.

Štúdium je ukončené záverečným výstupovým (súborným) testom a odovzdaním záverečnej práce (projektu), spojenou s jej obhajobou.

Úspešní absolventi programu získavajú profesijný neakademický titul B.A.,M.A.,D.A.. (podľa absolvovaného modulu), ktoré sa uvádzajú pred menom a zároveň dostanú príslušný diplom.

 

Krátka anotácia zamerania obsahového a výkonového štandardu vzdelávacieho programu SOCIÁLNA VEDA / SOCIAL SCIENCE

Program charakterizuje praktická a teoretická zameranosť s dôrazom na reflexiu súčasných sociálnych diagnóz a stavu terapie jednotlivých sociálnych skupín. Ďalej sa program SOCIÁLNA VEDA diagnosticky zameriava na stav poskytovaných sociálnych opatrení a služieb skupín i jednotlivcov v našej spoločnosti. Čerpá informácie z rôznych odborných nálezov, posudkov, štatistík a rozhodnutí mocenských i bežných sfér sociálneho života. Program je zameraný aj na identifikáciu a nadobúdanie znalosti o skupinových a individuálnych stratégiách sociálneho života.

Predmetom záujmu  sú (okrem zamerania sa i na politickú prax) aj výsledky aplikovania poznatkov z rôznych vedeckých i mimo – vedeckých reflexií najrôznejších oblastí spoločenského života.  Sú to aj aplikácie poznatkov a zručností sociológie, sociálnej psychológie, sociálnej filozofie, sociálnej pedagogiky, individuálnej a skupinovej terapie psychológie, náboženstva, ezoteriky, a kultúrnej antropológie.